Duisburg Business & Innovation GmbH (bundan böyle "DBI" olarak da anılacaktır) Genel Satın Alma Hüküm ve Koşulları

Genel Kısım

 1. Uygulama alanı
  • Bu Genel Satın Alma Hüküm ve Koşulları ("GTCP"), iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ("Yüklenici") olan tüm iş ilişkilerimiz için geçerlidir. GPC yalnızca Yüklenicinin bir girişimci (§ 14 BGB), kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna tabi özel bir fon olması durumunda geçerlidir.
  • Aksi kararlaştırılmadıkça, siparişimiz sırasında geçerli olan veya her durumda yükleniciye metin biçiminde en son bildirilen sürümdeki GPC, her bir durumda tekrar atıfta bulunmamıza gerek kalmadan gelecekteki benzer sözleşmeler için de bir çerçeve anlaşma olarak geçerli olacaktır.
  • GPC, yüklenicinin malları kendisinin üretmesine veya tedarikçilerden satın almasına bakılmaksızın (Alman Medeni Kanunu Madde 433, 650) taşınır malların ("mallar") satışına ve/veya teslimine yönelik sözleşmelerin yanı sıra hizmetlerin sağlanmasına yönelik sözleşmeler için de geçerlidir.
  • Bu GPC münhasıran geçerlidir. Sapma gösteren, çelişen veya tamamlayıcı Genel İş Şartları ve Koşulları, yalnızca bunların uygulanmasına açıkça izin verdiğimiz takdirde ve ölçüde sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Bu onay gerekliliği her durumda, örneğin yüklenicinin teslimatlarını yüklenicinin GŞK'sinin bilgisi dahilinde çekincesiz olarak kabul etsek bile geçerli olacaktır.
  • Siparişimizdeki münferit anlaşmalar ve şartnameler bu GŞKP'ye göre önceliklidir.
  • Yüklenici tarafından sözleşmeyle ilgili olarak yapılan yasal beyanlar ve bildirimler (örneğin son tarihlerin belirlenmesi, hatırlatmalar, geri çekilme) yazılı olarak yapılmalıdır. Bu GPC anlamında yazılı form, yazılı ve metin formunu (örneğin mektup, e-posta, faks) içerir. Yasal resmi gereklilikler ve özellikle beyan sahibinin meşruiyetine ilişkin şüpheler olması halinde ilave kanıtlar bundan etkilenmeyecektir.
  • Yasal hükümlerin uygulanabilirliğine ilişkin atıflar sadece açıklayıcı bir öneme sahiptir. Bu nedenle, böyle bir açıklama yapılmasa bile, yasal hükümler bu GPC'de doğrudan değiştirilmedikçe veya açıkça hariç tutulmadıkça geçerli olacaktır.
 2. Sözleşmenin imzalanması
  • Siparişlerimiz sadece metin veya yazılı olarak bağlayıcıdır. Yüklenici, kabulden önce sipariş belgeleri de dahil olmak üzere siparişteki bariz hataları (örneğin yazım ve hesaplama hataları) ve eksiklikleri düzeltmek veya tamamlamak amacıyla bize bildirmelidir; aksi takdirde sözleşme imzalanmamış sayılır.
  • Yüklenici, siparişlerimizi 3 haftalık bir süre içinde yazılı olarak teyit etmek veya malları göndererek veya hizmeti sunarak (kabul) çekincesiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Gecikmiş veya değiştirilmiş bir kabul yeni bir teklif olarak kabul edilecek ve tarafımızdan kabul edilmesini gerektirecektir.
 3. Fiyatlar ve ödeme koşulları
  • Siparişte belirtilen fiyat bağlayıcıdır. Ayrı olarak gösterilmediği takdirde fiyata katma değer vergisi dahildir.
  • Münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, fiyata yüklenicinin tüm hizmetleri ve yan hizmetlerinin yanı sıra tüm yan masraflar (örneğin seyahat ve konaklama masrafları, uygun paketleme masrafları, nakliye ve sorumluluk sigortası dahil nakliye masrafları) dahildir.
  • Üzerinde mutabık kalınan fiyat, teslimatın ve ifanın tamamlanmasından (üzerinde mutabık kalınan kabuller dahil) ve uygun bir faturanın alınmasından itibaren 30 takvim günü içinde ödenmelidir. Ödemeyi 14 takvim günü içinde yapmamız halinde, yüklenici bize faturanın net tutarı üzerinden %3 indirim yapacaktır. Banka havalesi durumunda, havale emrimizin son ödeme tarihinden önce bankamıza ulaşması halinde ödeme zamanında yapılmış sayılacaktır; ödeme sürecine dahil olan bankaların neden olduğu gecikmelerden sorumlu olmayacağız.
  • Gecikmiş borçlar için herhangi bir faiz borcumuz bulunmamaktadır. Ödemede temerrüde düşülmesi halinde yasal hükümler uygulanacaktır.
  • Mahsup ve alıkoyma haklarının yanı sıra yasaların öngördüğü ölçüde sözleşmenin ifa edilmemesi savunması hakkına sahip olacağız. Özellikle, yükleniciye karşı eksik veya kusurlu hizmetlerden kaynaklanan hak taleplerimiz devam ettiği sürece, vadesi gelen ödemeleri durdurma hakkına sahibiz.
  • Yüklenici sadece yasal olarak belirlenmiş veya tartışmasız karşı talepler için mahsup veya alıkoyma hakkına sahiptir.
  • Yüklenici, önceden yazılı iznimiz olmadan sözleşme ilişkisinden doğan alacaklarını üçüncü taraflara devretme veya üçüncü taraflarca tahsil edilmesini sağlama hakkına sahip değildir. Temeldeki hukuki işlem hem bizim hem de yüklenici için ticari bir işlem teşkil ediyorsa veya yüklenici kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik ise, temlik bizim rızamız olmadan da geçerli olacaktır; ancak, önceki alacaklıya ibra etkisi ile ödeme yapabiliriz.
 4. Teslimat veya ifa zamanı, temerrüt
  • Siparişimizde belirtilen teslimat veya ifa süresi bağlayıcıdır. Önceden ifaya yalnızca bizim iznimizle izin verilebilir.
  • Yüklenici, üzerinde mutabık kalınan tarihlere ve son teslim tarihlerine -her ne sebeple olursa olsun- muhtemelen uyulamayacak olması halinde bizi derhal yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
  • Yüklenici teslimatı veya hizmeti sağlamazsa veya bunu kararlaştırılan teslimat veya hizmet süresi içinde yapmazsa veya teslimatlarda veya hizmetlerde temerrüde düşerse, haklarımız - özellikle fesih ve zararların tazmini - yasal hükümlere göre belirlenecektir.
 5. Sınırlama
  • Sözleşme taraflarının karşılıklı talepleri, aşağıda lit. B numara 3.9 altında aksi belirtilmedikçe, yasal hükümlere uygun olarak zaman aşımına uğrar.
 6. Uygulanacak hukuk, yargı yeri, bölünebilirlik hükmü
  • Bu GPC ve yüklenici ile aramızdaki tüm yasal ilişkiler için, BM Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu hariç olmak üzere, Alman hukuku geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler için münhasır yargı yeri, münhasır bir yasal yargı yeri mevcut olmadığı sürece Duisburg'dur. Bununla birlikte, Yüklenicinin ana iş yerinde de dava açma hakkımız olacaktır.
  • Münferit hükümlerin geçersiz veya uygulanamaz olması veya daha sonraki bir tarihte meydana gelen bir durum nedeniyle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz veya uygulanamaz bir hüküm, taraflarca izlenen ekonomik amaca en yakın olan geçerli hükümle değiştirilmiş sayılacaktır. Aynı durum sözleşmedeki boşluklar için de geçerli olacaktır.

Malların teslimi ve üretimi için özel bölüm

 1. Teslimat
  • Teslimatlar, aksi kararlaştırılmadıkça, varış yerine "serbest ikametgahta" yapılacaktır. Varış yeri belirtilmemişse ve başka bir şey kararlaştırılmamışsa, teslimat Duisburg'daki iş yerimize yapılacaktır. İlgili varış yeri aynı zamanda ifa yeridir (teslim yükümlülüğü).
 2. Risk transferi ve kabulde temerrüt
  • Malın kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, malın ifa yerinde teslim edilmesiyle birlikte tarafımıza geçecektir. Kabul kararlaştırılmışsa, bu durum riskin devri için belirleyici olacaktır. Diğer tüm hususlarda, iş ve hizmet sözleşmelerine ilişkin kanunun yasal hükümleri, kabul durumunda da buna uygun olarak uygulanacaktır. Kabulde temerrüde düşmemiz halinde, bu durum devir veya kabule eşdeğer sayılacaktır.
  • Kabulde temerrüde düşmemiz halinde yasal hükümler geçerli olacaktır. Bununla birlikte, tarafımızdan bir eylem veya işbirliği için belirli veya belirlenebilir bir takvim zamanı kararlaştırılmışsa (örneğin, malzeme temini, işbirliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi), yüklenici bize performansını açıkça sunmalıdır. Kabulde temerrüde düşmemiz halinde, yüklenici yasal hükümler uyarınca (BGB § 304) ek masraflarının tazmin edilmesini talep edebilir. Sözleşme, yüklenici tarafından üretilecek temsil edilemeyen bir ürünle ilgiliyse (bireysel üretim), yüklenici yalnızca işbirliği yapmayı taahhüt etmemiz ve işbirliği yapılmamasından sorumlu olmamız durumunda daha fazla hak sahibi olacaktır.
 3. Kusurlu teslimat
  • Malların maddi kusurları ve mülkiyet kusurları (yanlış ve kısa teslimatın yanı sıra yanlış montaj/kurulum veya kusurlu talimatlar dahil) ve yüklenicinin diğer görev ihlalleri durumunda haklarımız için yasal hükümler ve münhasıran bizim lehimize olmak üzere aşağıdaki ekler ve açıklamalar geçerli olacaktır.
  • Yasal hükümler uyarınca, yüklenici özellikle malların riskin bize devri sırasında kararlaştırılan kaliteye sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür. Her durumda, özellikle siparişimizdeki tanımlama veya atıf yoluyla ilgili sözleşmenin konusu olan veya bu GPC ile aynı şekilde sözleşmeye dahil edilen ürün açıklamaları, kalite konusunda bir anlaşma olarak kabul edilecektir. Ürün açıklamasının bizden, yükleniciden veya üreticiden kaynaklanması fark etmez.
  • Dijital unsurlara veya diğer dijital içeriğe sahip mallar söz konusu olduğunda, yüklenici, yukarıdaki paragraf uyarınca bir kalite anlaşmasından veya üretici tarafından veya onun adına, özellikle internette, reklamda veya mal etiketinde yapılan diğer ürün açıklamalarından kaynaklandığı ölçüde, her durumda dijital içeriğin sağlanmasını ve güncellenmesini borçludur.
  • Sözleşmenin imzalanması sırasında malları incelemek veya herhangi bir kusur hakkında özel soruşturma yapmak zorunda değiliz. BGB (Alman Medeni Kanunu) Madde 442 paragraf 1 cümle 2'den kısmen saparak, bu nedenle, ağır ihmal nedeniyle sözleşmenin imzalanması sırasında kusur tarafımızdan bilinmiyorsa, kusur talepleri için de kısıtlama olmaksızın hak sahibiyiz.
  • Yasal hükümler (§§ 377, 381 HGB), ticari inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğü için aşağıdaki şartla geçerli olacaktır: İnceleme yükümlülüğümüz, teslimat belgeleri de dahil olmak üzere harici değerlendirme kapsamında gelen malları incelememiz sırasında ortaya çıkan (örneğin nakliye hasarı, yanlış teslimat ve kısa teslimat) veya rastgele örnekleme prosedüründeki kalite kontrolümüz sırasında fark edilebilen kusurlarla sınırlı olacaktır. Kabul kararlaştırılmışsa, inceleme yükümlülüğü olmayacaktır. Aksi takdirde, münferit vakanın koşulları dikkate alınarak, işlerin olağan akışı içinde bir denetimin ne ölçüde mümkün olduğuna bağlı olacaktır. Daha sonra keşfedilen kusurları bildirme yükümlülüğümüz bundan etkilenmez. İnceleme yükümlülüğümüze bakılmaksızın, kusur bildirimimiz, keşfedildikten veya bariz kusurlar söz konusu olduğunda teslimattan itibaren 5 iş günü içinde gönderilirse, gereksiz gecikme olmaksızın ve zamanında yapılmış sayılacaktır.
  • Sonraki ifa, malların kusur ortaya çıkmadan önce türüne ve kullanım amacına uygun olarak başka bir parçaya monte edilmiş veya başka bir parçaya eklenmiş olması koşuluyla, kusurlu malların sökülmesini ve yeniden kurulmasını da içerecektir; ilgili masrafların (sökme ve kurulum masrafları) geri ödenmesine ilişkin yasal talebimiz etkilenmeyecektir. Muayene ve müteakip performans için gerekli masraflar, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masrafları ve varsa sökme ve takma masrafları, gerçekte bir kusur olmadığı ortaya çıksa bile yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bir kusurun giderilmesi için haksız bir talepte bulunulması durumunda tazminat sorumluluğumuz etkilenmeyecektir; ancak bu bağlamda, yalnızca bir kusur olmadığını fark etmemiz veya fark etmemekte ağır ihmal göstermemiz durumunda sorumlu olacağız.
  • Yasal haklarımıza ve B bendi 3.5'teki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdakiler geçerli olacaktır: Yüklenici müteakip ifa yükümlülüğünü - bizim takdirimize bağlı olarak kusuru gidererek (müteakip iyileştirme) veya kusursuz bir ürün teslim ederek (ikame teslimat) - tarafımızdan belirlenen makul bir süre içinde yerine getirmezse, kusuru kendimiz giderebilir ve bunun için gerekli masrafların yükleniciden geri ödenmesini veya buna karşılık gelen bir avans ödemesini talep edebiliriz. Yüklenicinin müteakip performansı başarısız olmuşsa veya bizim için makul değilse (örneğin, özel aciliyet, işletme güvenliği riski veya orantısız hasarın yakın zamanda meydana gelmesi nedeniyle), son tarih belirlenmesine gerek yoktur; yükleniciyi bu tür durumlar hakkında gecikmeden, mümkünse önceden bilgilendireceğiz.
  • Aksi takdirde, maddi bir kusur veya mülkiyet kusuru durumunda, yasal hükümlere uygun olarak satın alma fiyatını düşürme veya sözleşmeden cayma hakkına sahip olacağız. Ayrıca, yasal hükümler uyarınca tazminat ve masrafların geri ödenmesini talep etme hakkımız olacaktır.
  • Lit. A numara 5'ten farklı olarak, zaman aşımı süresi için aşağıdakiler geçerlidir:
   • BGB (Alman Medeni Kanunu) § 438 paragraf 1 no. 3'e bakılmaksızın, kusur talepleri için genel zaman aşımı süresi riskin devrinden itibaren 3 yıldır. Kabulün kararlaştırılmış olması halinde, zamanaşımı süresi kabulle birlikte başlayacaktır. 3 yıllık zaman aşımı süresi, mülkiyet kusurlarından kaynaklanan talepler için de geçerli olup, malların teslimi için üçüncü tarafların ayni taleplerine ilişkin yasal zaman aşımı süresi (§ 438 paragraf 1 no. 1 BGB) etkilenmeyecektir; ayrıca, mülkiyet kusurlarından kaynaklanan talepler, üçüncü taraf bize karşı - özellikle bir zaman aşımı süresi olmadığında - hakkını ileri sürebildiği sürece hiçbir durumda zaman aşımına uğramayacaktır.
   • Yukarıdaki uzatma da dahil olmak üzere satış yasasının sınırlama süreleri, yasanın öngördüğü ölçüde, kusurlara ilişkin tüm sözleşme talepleri için geçerli olacaktır. Bir kusurdan kaynaklanan zararlar için sözleşme dışı taleplerde bulunma hakkımız olduğu sürece, satış yasasının zaman aşımı sürelerinin uygulanması münferit durumlarda daha uzun bir zaman aşımı süresine yol açmadığı sürece, bu konuda normal yasal zaman aşımı süresi (§§ 195, 199 BGB) geçerli olacaktır.
 4. Bildirim ve gerekli özeni gösterme yükümlülükleri
  • Yükleniciye teslimatların veya hizmetlerin kullanım amacını bildirdiğimiz veya bu kullanım amacının yüklenici tarafından açıkça belirtilmese bile fark edilebildiği ölçüde, yüklenicinin teslimatları veya hizmetleri bu kullanım amacını yerine getirmek için uygun değilse, yüklenici bizi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
  • Yüklenici, teslimatların ve hizmetlerin çevre koruma, kaza önleme ve diğer iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine, güvenlik kurallarına ve Almanya ve Avrupa Birliği'nde geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamalı ve her teslimatla birlikte genel olarak bilinmeyen özel işlem ve bertaraf gerekliliklerini DBI'ye bildirmelidir.
  • Ürün gözlemlerine dayalı olarak sonradan tespit edilen güvenlikle ilgili kusurlar, garanti süresinin sona ermesinden sonra bile sorulmadan bize bildirilmelidir.
 5. Mülkiyetin muhafazası Yüklenici tarafından mülkiyetin muhafazası, yalnızca yüklenicinin mülkiyetini muhafaza ettiği teslimat kalemi için ödeme yükümlülüğümüzle ilgili olduğu ölçüde geçerli olacaktır. Özellikle, unvanın uzun süreli olarak elde tutulmasına izin verilmemektedir.
 6. Mülkiyet hakları
  • Yüklenici, malların amaçlanan kullanımıyla bağlantılı olarak üçüncü tarafların sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini garanti eder. Bu konuda üçüncü bir tarafça bize karşı bir talepte bulunulması halinde, yüklenici ilk yazılı talebimiz üzerine tüm taleplere ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklere karşı bizi tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
  • Teslim edilen ürünlerin mülkiyet kusurlarından kaynaklanan diğer yasal talepler bundan etkilenmez.

Hizmetler için Özel Bölüm

 1. Hizmetlerin sağlanması, hizmetlerde değişiklikler, ek hizmetler
  • Yüklenici, özel olarak görevlendirilen hizmeti basiretli bir işadamının gerekli özeni göstererek ve mevcut bilgi ve teknoloji düzeyine uygun olarak sağlayacaktır.
  • Yüklenici kendi çalışanlarını sağladığı sürece, hizmetlerin yalnızca gerekli beceri, deneyim ve niteliklere sahip çalışanlar tarafından sağlanmasını garanti edecektir. Yüklenicinin çalışanlarının nitelikleri hakkında haklı şüphelerimiz varsa, Yüklenicinin bu çalışanları derhal değiştirmesini talep etme hakkına sahip olacağız.
 2. İşbirliğinin tasarımı
  • Yükleniciye, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan belge, veri ve bilgileri sağlayacağız.
  • Belgelerin, verilerin ve bilgilerin ve/veya ilgili bilgi taşıyıcılarının sağlanması, yüklenici lehine herhangi bir lisans hakkı, kullanım hakkı veya sınai mülkiyet hakkı verildiği anlamına gelmez. Bu vesileyle tüm haklarımızı saklı tutuyoruz.
  • Yüklenici, tarafımızca yetersiz işbirliği yapıldığını derhal yazılı olarak bize bildirecektir. Aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılmayız ve yüklenici tarafımızdan işbirliği yapılmadığı iddiasında bulunamaz.
  • İfanın başlamasından önce yüklenici, sözleşmeyle ilgili tüm konularda ilk irtibat kurulacak kişi olarak hazır bulunacak bir sorumlu kişi atayacaktır. Yüklenici, irtibat kişisindeki herhangi bir değişikliği derhal bize bildirecektir.
 3. Telif hakkı, çalışma sonuçlarına ilişkin haklar
  • Her bir sözleşme tarafı, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olan fikri mülkiyetinin (korumalı ve/veya korumasız) sahibi olarak kalacaktır.
  • Sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak yüklenici tarafından oluşturulan sınai mülkiyet hakları ve telif hakları münhasıran bize ait olacak ve aşağıdaki hükümlere uygun olarak yüklenici tarafından tamamen bize devredilecektir.
  • Yüklenici, sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak kendisi tarafından yaratılan tüm sonuçların veya kısmi sonuçların münhasır, geri alınamaz, devredilebilir ve alt lisans verilebilir kullanım hakkını, zaman ve mekan bakımından sınırsız olarak bize devredecektir. Bu kullanım hakkı, özellikle çoğaltma, dağıtım, kamuya açık çoğaltma ve bilinen ve bilinmeyen tüm kullanım türlerinde kamuya açık hale getirmeyi ve bu şekilde oluşturulan sonuçları yukarıda belirtilen ölçüde işleme ve daha da geliştirme ve kullanma hakkını içerir. Talebimiz üzerine, yüklenici yazar veya ortak yazar olarak adlandırılmaktan feragat eder.
  • Sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında yüklenicinin halihazırda mevcut sınai mülkiyet hakları, telif hakları veya korunmayan bilgileri (know-how) kullanılırsa ve bunlar iş sonucunun tarafımızca kullanılması için gerekliyse, sınai mülkiyet hakları, telif hakları ve korunmayan bilgiler (know-how) üzerinde münhasır olmayan bir kullanım hakkı elde edeceğiz. Bu, özellikle bir önceki paragrafta belirtilenler olmak üzere her türlü kullanımı içerir.
  • Yukarıdaki hak devri, kararlaştırılan ücret ile telafi edilecektir.
  • Yüklenici, sunulan tüm hizmetlerin telif hakları, yan telif hakları veya üçüncü tarafların diğer hakları ile ipotekli olmadığını garanti eder. Bu bağlamda, yüklenici bizi üçüncü tarafların tüm taleplerine ve bunlardan kaynaklanan her türlü yükümlülük, zarar, masraf ve giderlere (özellikle makul harici avukat ücretleri) karşı tazmin edecektir.
  • Sözleşmeye dayalı kullanımın üçüncü taraf mülkiyet hakları tarafından engellenmesi halinde, yüklenici, bizim için makul olan ölçüde, sözleşmeye dayalı hizmetleri koruma kapsamı dışında kalacak ancak yine de sözleşme hükümlerine uygun olacak şekilde değiştirme veya sözleşmeye uygun olarak kısıtlama olmaksızın ve ek maliyet olmaksızın kullanılabilecekleri yetkisini alma hakkına sahip olacaktır.
 4. Sorumluluk, riskin kabulü ve transferi
  • Yüklenicinin sorumluluğu yasal hükümlere tabi olacaktır.
  • Bir kabul üzerinde anlaşmaya varıldığı takdirde, bu durum riskin devri için belirleyici olacaktır. Diğer tüm hususlarda, iş ve hizmet sözleşmelerine ilişkin kanunun yasal hükümleri, kabul durumunda da buna uygun olarak uygulanacaktır. d'nin kabulde temerrüde düşmesi halinde kabul eşdeğer kabul edilecektir.

 

Genel satın alma hüküm ve koşullarımızı PDF dosyası olarak buradan indirebilirsiniz: PDF